Nova Agro Consulting

Η Nova Agro Consulting είναι εταιρεία συμβούλων που δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα, προσφέροντας ολοκληρωμένες προτάσεις και καινοτόμες υπηρεσίες, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις προσδίδοντας προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτές. 

Η εταιρεία Nova Agro Consulting είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ». Η Nova Agro Consulting είναι στελεχωμένη με έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με πολυετή παρουσία στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών στα παρακάτω θεματικά πεδία:

Συμβουλές για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (Κεφ. 1, Τίτλος VI, Καν.(ΕΕ) 1306/2013 – Πολλαπλή Συμμόρφωση) και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (Κεφ. 3, Τίτλος ΙΙΙ, Καν. (ΕΕ) 1307/2013 – «Πρασίνισμα»), καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 11§3 της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά (2000/60/ΕΚ).

Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 55 του Καν.(ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, που αναφέρονται στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ (Ν. 4036/2012/ΦΕΚ 8Α).

Συμβουλές στο γεωργικό τομέα, σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του Καν.(ΕΕ) 1305/2013 αντίστοιχα.

Συμβουλές για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά, την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση της μετατροπής/διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας.

Συμβουλές για τη διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και νόσων των φυτών.

Συμβουλές για την εφαρμογή προτύπων εργασιακής ασφάλειας, με βάση την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Συμβουλές για το σχεδιασμό της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ή άλλων Συστημάτων παραγωγής.

Συμβουλές προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: α) Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων β) Συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά γ) Κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις δ) Τεχνικές καλλιέργειας/κτηνοτροφίας και νέες τεχνολογίες

Εξειδικευμένη τεχνογνωσία στη διάθεση των παραγωγών

Παροχή Υπηρεσιών Γεωργικών Συμβουλών σε θέματα που αφορούν:

• Πολλαπλή συμμόρφωση
• Πρασίνισμα
• Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) / Agro
• Ορθολογική χρήση νερού / Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης
• Ορθολογική χρήση λιπασμάτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων
• Ορθολογική διαχείριση ζωικών αποβλήτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων
• Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία (ΟΦΠ)
• Μετριασμός κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογή σε αυτή
• Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λπ. για τη βιοοικονομία
• Μείωση αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας
• Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική παραγωγή
• Υποστήριξη Μ10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά
• Καινοτομία/Εκσυγχρονισμός/Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Μείωση κόστους παραγωγής
• Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί
• Καθετοποίηση
• Προσανατολισμός στην αγορά

Δελτία Τύπου

Θέσεις εργασίας: Γεωπόνοι

Η εταιρεία NOVA AGRO Consulting που δραστηριοποιείται στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον αγροδιατροφικό κλάδο, αναζητά Γεωπόνους για μόνιμη απασχόληση με περιοχές δραστηριοποίησης: Προφίλ υποψηφίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Μεγάλη συμμετοχή παραγωγών σε εκδήλωση στον Κυπρίνο (φωτογραφίες)

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή στην εκδήλωση της Nova Agro Solutions στον Κυπρίνο Ορεστιάδας. Περισσότεροι από 50 παραγωγοί παρακολούθησαν την ενημέρωση εξειδικευμένων γεωργικών συμβούλων της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Με στόχο τη δική σας Ανάπτυξη!

Πίστευουμε στην Ανάπτυξη μέσω μεταφοράς Τεχνογνωσίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που εγγυώνται την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα.

Nova Agro Consulting

Διεύθυνση

HMAΘΙΑ: 1ο χλμ. Αλεξάνδρειας - Βέροιας

ΕΒΡΟΣ: Αθ. Πανταζίδου 76, Ορεστιάδα

Τηλέφωνο

Αλεξάνδρεια: 2333026597 / 2333027755

Ορεστιάδα: 2552022600 / 2552024075

Email

info@naconsulting.gr

Ωράριο

ΔΕ-ΠΑ 09:00-17:00

ΝΟΒΑ ΑΓΚΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αρ. ΓΕΜΗ 000159257526000